D110-M

سایز متوسط با کشو های باریک مخصوص انبارداری